Vilkår, Betingelser og Priser

Hos TrustBuddy går vi ind for mest mulig gennemsigtighed. Det er vigtigt for os, at vore kunder læser og forstår vores medlemsskabsbetingelser. Vi beder dig derfor om at sætte dig ind i vores vilkår, før du ansøger om et medlemsskab hos TrustBuddy. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Omkostninger

 • Renter og gebyrer for 0-14 dage
 • Renter og gebyrer for 15-30 dage
 • Fornyelsesgebyr
 • Renter og gebyrer for 1 år
Det lånte beløb 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Oprettelsesgebyr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omkostninger i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indfrielse 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Debitor rente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÅOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Det lånte beløb 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Oprettelsesgebyr 135 255 285 305 310 310 320 335 335 370
Renter 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
Omkostninger i alt 195 375 465 545 610 670 740 815 875 970
Indfrielse 695 1375 1965 2545 3110 3670 4240 4815 5375 5970
Debitor rente 39.00% 37.50% 31.00% 27.25% 24.40% 22.33% 21.14% 20.38% 19.44% 19.40%
ÅOP 5102.09% 4467.01% 2454.20%  1702.58% 1273.55% 1023.41% 899.02%  825.63%  743.32%  739.56% 
Det lånte beløb 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Fornyelsesgebyr 95 175 215 245 285 320 365 385 425 470
Det lånte beløb 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Oprettelsesgebyr 135 255 285 305 310 310 320 335 335 370
Renter 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
Fornyelsesgebyr for 12 måneder 1045 1925 2365 2695 3135 3520 4015 4235 4675 5170
Omkostninger i alt 1240 2300 2835 3240 3745 4190 4755 5050 5550 6140
Indfrielse 1740 3300 4330 5240 6245 7190 8255 9050 10050 11140
Debitor rente 20.67% 19.17% 15.72% 13.50% 12.48% 11.64% 11.32% 10.52% 10.28% 10.23%
ÅOP 248.00% 230.00% 188.67% 162.00% 149.80% 139.67% 135.86% 126.25% 123.33% 122.80%

Definitioner i forbindelse med registrering

PEP - Politically exposed person

PEP – POLITISK EKSPONERET PERSON

En politisk eksponeret person (“PEP”) er en person, som varetager eller tidligere har varetaget vigtige offentlige funktioner, eller en, som er tæt knyttet til sådan en person. Eksempler på vigtige funktioner, som kvalificerer en person til at være en PEP, er:

(a) Stats- eller regeringsoverhoveder, ministre og viceministre.

(b) Folketingsmedlemmer.

(c) Højesteretsdommere, dommere ved forfatningsdomstole eller andre højtstående juridiske instanser, hvis beslutninger ikke kan ankes yderligere, undtagen i særlige omstændigheder.

(d) Højtstående embedsmænd hos revisionsmyndigheder og medlemmer af ledende instanser i centralbanker.

(e) Ambassadører, chargés d'affaires og højtrangerende ledere af de væbnede styrker.

(f) Medlemmer af administrative, ledende eller tilsynsførende instanser i statsejede virksomheder.

København, d. 06-03-20141. GENERELT

 • 1.1 Følgende betingelser gælder for oprettelse af medlemsskab og medlemmers anvendelse af Trustbuddy.com, den hertil knyttede internetplatform i enhver form, samt alle tilhørende registrerede domæner som giver adgang til nævnte internetplatform.


 • 1.2 Herudover indgår nærværende betingelser og vilkår som en del af aftalegrundlaget for enhver aftale om lån af økonomiske midler formidlet gennem Trustbuddy.com, den hertil tilknyttede internetplatform i enhver form, samt alle registrerede domæner som giver adgang til nævnte internetplatform.

 

2. PARTER OG DEFINITIONER

 • (a) Domænet Trustbuddy.com, den tilknyttede internetplatform i enhver form, samt alle hertil registrerede domæner, betegnes herefter ’hjemmesiden’.


 • (b) Oprettelse af profil på hjemmesiden, foretaget af en enkeltperson eller et selskab, med henblik på anvendelse af de for den lukkede brugergruppe udbudte services, betegnes herefter en ’konto’.


 • (c) Enhver som ansøger om en konto på hjemmesiden, betegnes herefter ’ansøger’.


 • (d) Enhver som godkendes til en konto på hjemmesiden, betegnes herefter ’medlem’.


 • (e) Ejer og administrator af hjemmesiden er TrustBuddy AB, der i kraft af sin rolle herfor, herefter betegnes som ’administratoren’.


 • (f) Enhver som ansøger om lån af økonomiske midler gennem hjemmesiden, betegnes herefter ’låneansøger’.


 • (g) Enhver opfordring til indgåelse af lån fra en låneansøger, foretaget gennem hjemmesiden, betegnes herefter ’låneansøgning’.


 • (h) Ved endelig indgåelse af en aftale omkring optagelse af lån, se hertil pkt. 6 og pkt. 7 i nærværende generelle betingelser og vilkår, vil medlemmet som stiller økonomiske midler til rådighed herefter være betegnet ’långiver’, medlemmet, som låner nævnte midler, være betegnet ’låntager’, og TrustBuddy AB være betegnet ’Trustbuddy’.

 

3. OPRETTELSE AF EN KONTO

 • 3.1 For oprettelse af en konto på hjemmesiden, kræves det, at ansøger anvender sit personlige NemID, angiver CPR-/CVR-nummer, samt bankoplysninger for dennes personlige bankkonto ved oprettelsen.


 • 3.2 Ved oprettelse af en konto, vil administrator foretage en kontrol af identiteten af ansøger, herunder, en kontrol af at CPR- eller CVR-nummeret stemmer overens med de af ansøger oplyste informationer, samt foretage en generel kreditvurdering.


 • 3.3 Administrator forbeholder sig retten til, uanset årsag, at afvise ansøgers angsøgning om oprettelse af en konto. En sådan afvisning vil ikke blive begrundet.


 • 3.4 NemID administreres af Nets DanID, og bestilling heraf, samt spørgsmål herom, henvises til www.nemid.nu.

 

4. HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER

 • 4.1 Administrator behandler personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, CPR-nummer, NemID, bankkontooplysninger, IP-adresse mv. samt cookies, med henblik på verificering af ansøgere og medlemmers identitet samt kreditvurdering af ansøgere og medlemmer.


 • 4.2 Herudover anvendes indsamlede data af administrator til markedsundersøgelse og markedsføring, samt for at kunne opfylde myndighedskrav mv. Behandlingen af ovennævnte data sker i overensstemmelse med gældende ret på området.


 • 4.3 Ansøger giver hermed administrator ret og adgang til kontooplysninger og login til ansøgers bankkonto, således at der kan indhentes posteringsdetaljer på kontoen med henblik på sikre en nem og pålidelig vurdering af ansøgers kreditværdighed, hvilket er en forudsætning for, at Trustbuddy kan formidle fordelagtige lån.


 • 4.4 Udover at give administrator ret til at behandle ovennævnte oplysninger, giver ethvert medlem og enhver ansøger samtykke til, at administrator må indhente oplysninger om medlemmet/låneansøger i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre.


 • 4.5 Endelig giver ethvert medlem og enhver ansøger samtykke til, at administrator kan videregive de nødvendige oplysninger om medlemmet/låneansøger til samarbejdspartnere og/eller koncernforbundne selskaber, hvor dette er nødvendigt for Trustbuddy for at kunne opfylde forpligtelser som udspringer af nærværende generelle betingelser og vilkår.


 • 4.6 Hvis en konto lukkes, opbevarer administrator indhentede persondata med henblik på at kunne opfylde myndighedskrav mv. og markedsføring i overensstemmelse med det, Låntager har samtykket til.


 • 4.7 Ved skriftlig henvendelse til administrator, kan medlemmet til enhver tid bede om en udskrift af de hos administrator registrerede persondataoplysninger for den pågældende.


 • 4.8 Hvis et medlem modsætter sig administrators behandling af dennes persondataoplysninger, vil administrator opsige medlemmets konto. Dette gælder dog ikke hvis medlemmet udelukkende modsætter sig at persondataoplysningerne kan anvendes i markedsføringsmæssig sammenhæng.Hvis en ansøger modsætter sig en sådan behandling, vil en konto ikke kunne blive bevilliget, medmindre modsættelsen udelukkende omfatter anvendelse af persondataoplysningerne i markedsføringsmæssig sammenhæng.


 • 4.9 Hvis der er indskudte midler på et medlems konto, jf. pkt. 6.1, og en afvisning af betjening fra administrator finder sted som nævnt ovenfor, vil midlerne på medlemmets konto blive afregnet til medlemmets private bankkonto ud fra reglerne i pkt. 6.4og 6.5.


 • 4.10 Hvis en ansøger får afslag på oprettelse af en konto ud fra reglerne i pkt.3, vil de indsamlede oplysninger blive slettet.


 • 4.11 Eventuel klage over administrators behandling af persondata/person-følsomme oplysninger, kan indgives til Datatilsynet: Datatilsynet Borgergade 28, 5. sal 1300 København K

 

5. GENERELT OM ANVENDELSE AF EN KONTO

 • 5.1 Opdatering af personlige oplysninger og opbevaring af kode


 • 5.1.1 Ved oprettelse og anvendelse af en konto på hjemmesiden, forpligter medlemmet sig til at holde sine personlige oplysninger (herunder telefonnummer og mailadresse) ajour såfremt disse måtte blive ændret, så længe medlemmets konto er aktiv.


 • 5.1.2 Ydermere forpligter medlemmet sig til at holde sit brugernavn og adgangskode til dennes personlige konto, som fremsendes efter oprettelse på hjemmesiden, hemmeligt, og herudover at kontakte administrator omgående såfremt der opstår mistanke om at disse er kommet til 3. mands kendskab og/eller der er sket misbrug heraf af 3. mand.


 • 5.1.3 Manglende overholdelse af ovenstående vil medføre erstatningspligt for medlemmet for ethvert tab eller skade som påføres administrator, dennes samarbejdspartnere og/eller andre medlemmer.

 

 


 • 5.2 Fakturagebyr


 • 5.2.1 Ved oprettelse og anvendelse af en konto på hjemmesiden, forpligter låntageren sig til at betale de nedenfor nævnte gebyrer til administrator, der er forbundet med kontoens drift


 • 5.2.2 Ved enhver fremsendelse af faktura til låntager, pålægger administrator et fakturagebyr på DKK 25 (femogtyve) overfor låntager.

 

6. ANVENDELSE AF EN KONTO TIL UDLÅN

 • 6.1 Indskydelse af midler og fuldmagt til Trustbuddy


 • 6.1.1 For at kunne indgå låneaftaler som långiver, skal medlemmet indskyde et beløb på sin konto på hjemmesiden. Ved indskydelsen accepterer medlemmet hermed de til enhver tid gældende generelle vilkår og betingelser, og desuden at ville agere långiver og indgå låneaftale(r) med en eller flere låntagere i henhold til gældende regler herfor. Side 5


 • 6.1.2 Det indskudte beløb overføres til Trustbuddys klientkonto med henblik på udlån. Långiverens indskud udregnes herefter som en andel af det fulde tilgodehavende på Trustbuddys klientkonto i forhold til de resterende långiveres andel heraf.


 • 6.1.3 Ved indgåelse af enhver låneaftale formidlet af Trustbuddy gennem hjemmesiden, samtykker långiveren i at have givet Trustbuddy fuldmagt til at repræsentere långiveren i alle anliggender, som udspringer af låneaftalen, og vedrører krav overfor låntagere. Sådanne anliggender omfatter, men er ikke begrænset til, underskrivelse af alle nødvendige dokumenter, forhandling af alle aftaler med låntager eller dennes repræsentant, herunder fremsættelse af tilbud og accept af tilbud, indgåelse af forlig, der ikke nødvendigvis giver långiveren 100 % dækning af udlån, samt administration af alle betalinger foretaget af låntageren eller dennes repræsentant i relation til låneaftalen.


 • 6.1.4 Herudover accepterer långiver, ved indgåelse af enhver låneaftale formidlet af Trustbuddy gennem hjemmesiden, desuden at Trustbuddy kan anmode tredjepart om at træffe alle juridiske foranstaltninger, som långiver ellers måtte være berettiget til at træffe i forbindelse med låneaftalerne, hvad enten de udspringer af låneaftalerne, nærværende generelle betingelser og vilkår, eller som følge af gældende ret.


 • 6.1.5 For långivers regning og risiko er Trustbuddy i eget navn berettiget til på vegne af långiver at indtale og inddrive ethvert krav under eller i sammenhæng med denne aftale (procesfuldmagt), og långiver afstår således herfra.


 • 6.1.6 Trustbuddy er i den forbindelse berettiget til at lade inddrivelsen foretaget af eller med bistand fra inkassobureau eller anden tredjemand.

 

 • 6.2 Indgåelse og afvikling af låneaftale


 • 6.2.1 Trustbuddy lader typisk flere långivere bidrage sammen med lige store andele til ét lån. Ved indgåelse af en låneaftale, vil en långiver alene udlåne en andel af det samlede lån til en låntager.


 • 6.2.2 Fordelingen er begrundet med risikobegrænsning for den enkelte långiver, og fordelingen foretages af Trustbuddy.


 • 6.2.3 Lånet forrentes overfor låntageren med 12 (tolv) procent i rente for hele kreditløbetiden, uanset eventuel forlængelse, hvilket vil blive fordelt på långiverne for det specifikke lån, dog med forbehold for pkt. 6.3. Renten udregnes og påføres kontoen kvartalsvist af Trustbuddy.


 • 6.2.4 I låneaftalen vil hverken låntageren eller de tilknyttede långiveres identitet fremgå, dels af sikkerhedsmæssige hensyn, dels af praktiske hensyn.Alle betalinger fra låntagere på lån skal foretages til den af Trustbuddy oplyste klientkonto. Når betalinger (kapitalbeløb samt hertil knyttede renter) registreres på Trustbuddys konto overføres indbetalingerne med fradrag af gebyrer tilhørende Trustbuddy (pkt 7.5) til långivers konto. Dette sker på ugentlig basis. Hvis låntager ikke tilbagebetaler det fulde skyldige beløb, vil der ske en fordeling, efter fradag af gebyrer tilhørende Trustbuddy, blandt långiverne i forhold til långivernes andel af lånet.

 

 • 6.3 Kredittab ved udlån

 

 • 6.3.1 For långivers regning og risiko er Trustbuddy i eget navn berettiget til på vegne af långiver at indtale og inddrive ethvert krav under eller i sammenhæng med denne aftale (procesfuldmagt), og långiver afstår således herfra.


 • 6.3.2 Trustbuddy er i den forbindelse berettiget til at lade inddrivelsen foretage af eller med bistand fra inkassobureau eller anden tredjemand. Hvis Trustbuddy efter rimelige bestræbelser på at få inddrevet det skyldige beløb vurderer, at et krav mod en låntager er uerholdeligt, vil tabet herfor blive udregnet af Trustbuddy og fordelt mellem alle långivere, i forhold til deres procentuelle andel af indskuddet.

 

 

 • 6.4 Udtrækning af midler og låste beløb


 • 6.4.1 Långiveren har som udgangspunkt, til enhver tid ret til at få op til 90 (halvfems) procent af ethvert beløb, der står til kredit på långiverens konto, overført til långiverens bankkonto, dog med forbehold for, at der er dækning herfor på Trustbuddys klientkonto.


 • 6.4.2 Udtrukne midler vil som udgangspunkt blive indbetalt på samme konto som de oprindeligt indskudte midler hidrører fra, med mindre skriftlig henvendelse fra långiveren, med dokumentation for at ny konto tilhører denne, fremsendes til Trustbuddy. Dette sker for at modvirke hvidvaskning af penge.


 • 6.4.3 Trustbuddy forbeholder sig retten til ikke at udbetale beløb til långiveren såfremt disse er bundet i en eller flere låneaftaler. Såfremt dette er tilfældet vil beløbet løbende blive afregnet til långiverens bankkonto, inklusiv akkumulerede renter, med fradrag af kredittab (pkt. 6.3) samt gebyrer tilhørende Trustbuddy (pkt. 7.5), når lånene tilbagebetales.Såfremt Trustbuddy accepterer udtrækning af beløb, der er bundet i en låneaftale med låntagere, til långiverens bankkonto, frafalder långiveren sig retten til de, på tidspunktet for udtrækningen, akkumulerede renter.


 • 6.4.4 De resterende 10 % kan kun bringes til udtrækning til långiver bankkonto, når og hvis låntagerne til Trustbuddy indbetaler alle krav i henhold til de hertil tilknyttede lån. Årsagen hertil er hensynet til risikofordelingen blandt de tilbageværende långivere.

 

 


 • 6.5 Afregning ved lukning af konto Side 7 6.5.1 Ved lukning af en långivers konto på hjemmesiden, enten ved aftale eller ved långivers misligholdelse, vil forfaldne, ikke-indbetalte krav mod låntagere blive fratrukket saldoen på långivers konto forud for afregning. De af disse krav som måtte blive indbetalt til Trustbuddy herefter, vil långiveren have opgivet sit krav på.


 • 6.5.2 Ved ikke-forfaldne lån, vil risikoen for de i låneaftalerne bundne beløb, i det omfang det er muligt, blive overført til andre långivere, som herefter overtager det samlede krav mod låntageren. Såfremt der ikke findes andre långivere at overføre risikoen til, forbeholder Trustbuddy sig retten til at udskyde afregningen heraf op til 30 (tredive) dage efter kontoens lukning. Trustbuddy tilbageholder 10 % af de ikke-forfaldne lån til sikkerhed for, at låntagerne tilbagebetaler alle krav i henhold til de ikke-forfaldne lån. De resterende 10 % kan derfor kun bringes til udtrækning til långiverens bankkonto, når og hvis låntagerne til Trustbuddy indbetaler alle krav i henhold til de hertil tilknyttede lån.


 • 6.5.3 Såfremt der foretages lukning, og der desuden findes långivere at overføre risikoen til, således afregning kan finde sted før lånets forfald, frafalder långiver retten til de akkumulerede renter, der måtte være i tilknytning hertil.


7. ANVENDELSE AF EN KONTO TIL LÅN

 

 • 7.1 Ansøgning om lån og indgåelse af låneaftalen


 • 7.1.1 Ved anmodning om optagelse af lån fra långiver, skal låneansøgeren indsende en låneansøgning som efterfølgende kreditvurderes og identitetstjekkes af Trustbuddy. Låneansøgning underskrives af låneansøgeren ved anvendelse af dennes private NemID, og låneansøgeren accepterer samtidigt samtlige punkter i nærværende generelle betingelser og vilkår.


 • 7.1.2 Låneansøgeren kan vælge at trække sin låneansøgning tilbage, indtil låneansøgningen bliver accepteret, hvorefter låneansøgningen er bindende. Låneansøgeren kan dog fortryde aftalen efter kreditaftalelovens regler.


 • 7.1.3 Hvis låntageren vil udnytte sin fortrydelsesret efter aftalen, skal Trustbuddy – skriftligt eller med elektronisk post via e-mail – have meddelelse fra låneansøgeren herom senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Skriftlig fortrydelse skal sendes til TrustBuddy Denmark Filial af TrustBuddy AB, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S.


 • 7.1.4 Trustbuddy forbeholder sig retten til at afslå formidling af lån på vegne af långiver på baggrund af uoverensstemmelse mellem de af låneansøgeren givne oplysninger og/eller på baggrund af kreditvurdering. Hvis en låneansøgning afslås på grundlag af søgning i en database, underretter Trustbuddy omgående låneansøgeren om resultatet af en sådan søgning og giver låneansøgeren nærmere oplysninger om den pågældende database.


 • 7.1.5 Ved accept af indgåelse af aftale om lån, er aftalen herom indgået mellem låntageren og én eller flere långivere med Trustbuddy som formidler heraf.

 

 

 • 7.2 Lånets størrelse og løbetid


 • 7.2.1 Et lån formidlet af Trustbuddy på vegne af långiver, består af et beløb deleligt med DKK 500 (femhundrede) og kan bestå af minimum DKK 500 (femhundrede) og maksimum DKK 5.000 (femtusinde).


 • 7.2.2 Lånet har en kreditløbetid på 30 (tredive) dage. Senest denne dag skal lånet være tilbagebetalt. Kreditløbetiden kan dog forlænges med 30 (tredive) dage mod betaling af et forlængelsesgebyr til Trustbuddy. Forlængelsesgebyrets størrelse afhænger af lånets størrelse. Forlængelsesgebyrernes størrelse fremgår af pkt 7.5.3 (b).


 • 7.2.3 Forlængelse kan efter forudgående aftale foretages op til 5 på hinanden følgende gange, i alt yderligere 150 (ethundredefemti) dage.

 

 

 • 7.3 Lånets tilbagebetaling


 • 7.3.1 Lånet forfalder til betaling på dagen for udløbet af kreditløbetiden, inklusiv eventuelle forlængelsesperioder som anført under pkt. 7.2. Ved lukning af låntagers konto, ifølge nærværende generelle betingelser og vilkårs pkt. 4.8, forfalder det samlede lån, inklusiv akkumulerede renter og gebyrer, til betaling straks. Se herudover pkt. 10 i nærværende generelle betingelser og vilkår.


 • 7.3.2 Lånebeløbet, inklusiv eventuelt pålagte gebyrer og renter, som anført under pkt. 7.5, skal betales af låntageren til en af Trustbuddy nærmere angivet konto, hvorefter Trustbuddy forestår afregning med långiveren.

 

 

 • 7.4 Misligholdelse af låneaftalen


 • 7.4.1 Såfremt det fulde lånebeløb, inklusiv eventuelle renter og gebyrer, som anført under pkt. 7.5, ikke er indbetalt senest ved udløbet af kreditløbetiden, inklusiv eventuelle forlængelsesperioder, eller at aftale om forlængelsesperiode er indgået mellem låntageren og Trustbuddy, og forlængelsesgebyr jf. pkt. 7.5.3 (b). ikke er indbetalt til Trustbuddy senest 10 (ti) dage efter gebyrets forfald, betragtes aftalen om lånet som værende misligholdt.


 • 7.4.2 Ved ubevilliget forlængelse af et lån udover den oprindeligt aftalte tilbagebetalinsdato vil lånet blive pålagt Gebyr for ikke-bevilget forlængelseet gebyr for ubevilliget forlængelse, jf. 7.5.3 (c), og herudover forbeholder Trustbuddy sig retten til at pålægge rykkergebyrer samt renter i henhold til rentelovenGebyr for ikke-bevilget forlængelse.


 • 7.4.3 For långivers regning og risiko er Trustbuddy i eget navn berettiget til på vegne af långiver at indtale og inddrive ethvert krav under eller i sammenhæng med denne aftale (procesfuldmagt), og långiver afstår således herfra.


 • 7.4.4 Trustbuddy er i den forbindelse berettiget til at lade inddrivelsen foretaget af eller med bistand fra inkassobureau eller anden tredjemand..

 

 

 • 7.5 Gebyrer og rente


 • 7.5.1 Ved indgåelse af aftale om lån, accepterer låntageren at långiver er berettiget til en rente af lånets hovedstol på 12 (tolv) procent for hele lånets løbetid, såfremt lånebeløbet ikke er indfriet inden 14 kalenderdage fra udbetalingen. Renten tilskrives lånet umiddelbart efter udløbet af de første 14 kalenderdage.


 • 7.5.2 Herudover accepterer låntageren, at Trustbuddy, er berettiget til at opkræve gebyrer for sin bistand ved lånets indgåelse og afvikling, hvilket accepteres skriftligt af låntageren ved anvendelse af låntagerens personlige NemID ved indsendelse af låneansøgningen.


 • 7.5.3 Gebyrer, som låntageren accepterer, er:


 • (a) Oprettelsesgebyr

  Oprettelsesgebyr pålægges kravet mod låntager 14 (fjorten) kalenderdage efter lånets udbetaling, såfremt lånet ikke er indfriet, og pålægges ud fra det oprindelige lånebeløbs størrelse. Forfaldsdato for oprettelsesgebyret, er samme dag som forfaldsdato for lånet. Gebyrstørrelsen udgør: Lånebeløb (DKK) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Oprettelsesgebyr (DKK) 135 255 285 305 310 310 320 335 335 370


 • (b) Forlængelsesgebyr

  Forlængelsesgebyr pålægges såfremt låntager har indgået aftale om forlængelse af kreditløbetid for det omfattede lån med lånformidler senest 10 (ti) dage før forfald for lånet, og forfalder første dag i forlængelsesperioden, se hertil pkt. 7 nr. 2. Forlængelsesgebyr fastsættes ud fra det oprindelige lånebeløbs størrelse. Gebyrstørrelsen udgør: Lånebeløb (DKK) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Forlængelsesgebyr (DKK) 95 175 215 245 285 320 365 385 425 470


 • (c) Gebyr for ikke-bevilget forlængelse

  Gebyr for ikke-bevilget forlængelse pålægges lånet enten dagen efter lånets forfaldsdato, såfremt aftale om forlængelse jf. pkt. 7.2 ikke er indgået eller såfremt en sådan aftale er indgået, men forlængelsesgebyr jf. pkt. 7.5.3 (b) ikke er betalt, senest 10 dage efter forlængelsesgebyrets forfald. Gebyr for ikke-bevilget forlængelse bringes til forfald straks ved pålægning, og pålægges ud fra lånebeløbets størrelse. Gebyrstørrelsen udgør: Lånebeløb (DKK) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Gebyr for ikke-bevilget forlængelse (DKK) 565 645 685 715 755 790 835 855 895 940

 

8. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER

 • 8.1 Et medlem må ikke, overdrage, overføre, eller pantsætte sin konto på hjemmesiden til tredjepart og må ej heller overdrage, overføre, eller pantsætte til tredjepart, nogen rettigheder eller forpligtelser, som udspringer af medlemmets konto på hjemmesiden eller hermed forbundne aftaler.


 • 8.2 Administrator/Trustbuddy er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser som udspringer af nærværende generelle vilkår og betingelser, under de i nærværende generelle vilkår og betingelser nærmere angivne omstændigheder.

 

9. BEGRÆNSING AF ANSVAR

 • 9.1 Administrator/Trustbuddy er ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå grundet fejl i internetforbindelse eller lignende forhold som hindrer adgang til enten hjemmesiden eller et medlems konto.


 • 9.2 Endvidere er administrator/Trustbuddy ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå grundet fejl, defekter, afbrydelser, eller lignende, i de til hjemmesiden tilknyttede systemer og installationer.


 • 9.3 Herudover er administrator/Trustbuddy ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå grundet ændringer af et lands lovgivning eller regeringsbeslutninger, krig, nedetider i offentlige kommunikationssystemer eller finansielle systemer, strejker, blokader, boykot, lockout, eller andre lignende omstændigheder (force majeure).


 • 9.4 Endelig er administrator/Trustbuddy ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå grundet indirekte skader ved anvendelse af hjemmesiden, en konto herpå, eller enhver anden anvendelse af services i tilknytning heraf, eller rettigheder eller forpligtelser som udspringer heraf.


 • 9.5 Ethvert andet tab end de ovenfor opridsede, kan administrator/Trust-buddy kun ifalde ansvar for i henhold til gældende ret, idet det bemærkes at intet i disse generelle betingelser og vilkår skal anes for at udgøre en tilsikring eller garanti.

 

10. LUKNING AF EN KONTO

 • 10.1 Såfremt et medlem ikke har nogen udestående forpligtelser overfor et andet medlem, eller administrator/Trustbuddy, og/eller ikke har økonomiske midler låst i en låneaftale, kan denne til enhver tid vælge at lukke sin konto på hjemmesiden.


 • 10.2 Administrator forbeholder sig retten til at lukke medlemmets konto, såfremt medlemmet enten gentagne gange har miskrediteret administrator/Trustbuddy, gentagne gange har brudt bestemmelser i nærværende generelle betingelser og vilkår, er involveret i illegale aktiviteter eller hvor mistanke om sådanne aktiviteter foreligger, er afgået ved døden, er opløst ved konkurs eller tvangsopløsning, har indledt gældssanering eller konkurs, eller på anden vis ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem i henhold til de generelle vilkår og betingelser.


 • 10.3 Ved lukning af en konto i henhold til de generelle vilkår og betingelser, vil alle indestående midler på medlemmets konto blive overført til medlemmets bankkonto, med forbehold for at denne er kendt af administrator, dog med forbehold for bestemmelserne i pkt. 6.5.


 • 10.4 Såfremt medlemmets bankkonto ikke er oplyst af medlemmet, eller af anden årsag ikke er kendt af administrator, vil beløbet henstå på klientkonto i 3 (tre) år fra dato for lukning af kontoen, hvorefter kravet mod administrator anses som forældet, og beløbet vil herefter overgå til at være administrators ejendom.

 

11. ÆNDRING AF GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

 • 11.1 Administrator forbeholder sig retten til at ændre i nærværende generelle vilkår og betingelser uden forudgående varsel eller godkendelse fra medlemmerne. Ved ændring i de generelle vilkår og betingelser, vil dette blive publiceret på hjemmesiden. Mere betydelige ændringer vil tillige blive oplyst på det enkelte medlems konto.


 • 11.2 Såfremt medlemmet ikke kan acceptere de ændrede generelle vilkår og betingelser, skal denne lukke sin konto på hjemmesiden straks. Ved lukning af kontoen ud fra denne bestemmelse, gælder pkt. 6.5 for afregning til långivere.


 • 11.3 Ved lukning af kontoen ud fra denne bestemmelse for låntager, vil det lånte beløb i henhold til låneaftalen/-erne, inklusiv akkumulerede renter og gebyrer, være til forfald straks.


 • 11.4 For alle låneaftaler der ikke opsiges ud fra denne bestemmelse ved ændring af de generelle betingelser og vilkår, vil de ændrede bestemmelser være at gælde fra og med datoen for ikrafttræden af disse.

 

12. KLAGEADGANG, LOVVALG, OG VÆRNETING

 • 12.1 Et medlem har mulighed for at få behandlet en klage ved skriftlig henvendelse til administrator/Trustbuddy, og til Forbrugerombudsmanden, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.


 • 12.2 Ved tvister som udspringer af nærværende generelle betingelser og vilkår, eller aftaler udsprunget heraf, skal sagen afgøres med København Byret som rette værneting. Lovvalget er dansk lov, og retssproget er dansk.

 

13. IKRAFTTRÆDEN

 • 13.1 Nærværende udgave af generelle betingelser og vilkår træder i kraft straks. København, d. 06-03-2014

 

Privacy policy

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at post@trustbuddy.com. 

At www.trustbuddy.com, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.trustbuddy.com and how it is used. 

TrustBuddy treats all information about customers in conformance with the current regulations in Sweden and Norway. Information is collected in agreement with the customer himself from public databases and from credit records.

Registration is required for TrustBuddy to offer its services to customers and to be able to offer advising and marketing of its own products.

TrustBuddy has obligation to observe silence regarding information about its customers. Redistribution of this information to any third parties shall be done only in consent with the customer, or in that case TrustBuddy is obliged to release this information.

TrustBuddy use e-mail as a channel of communication towards its customers. We would like to emphasize that confidential information will never be sent or requested by this means of communication. Trust buddy does not guarantee that information sent over the Internet does not become known to others. We therefore recommend that sensitive information is not sent via e-mail.

Information about stopping all communication through SMS from TrustBuddy can be found in our FAQ section here: https://trustbuddy.com/en/help/

To select in detail how TrustBuddy can contact you, please log in to your account and change your settings in the settings panel.

Log Files
Like many other Web sites, www.trustbuddy.com makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable. 

Cookies and Web Beacons 
www.trustbuddy.com does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party analytic services to measure the effectiveness of our site and to generate statistics for internal use. 

www.trustbuddy.com has no access to or control over these cookies that are used by the third-party analytic service. 

You should consult the respective privacy policies of the third-party analytic service (Google Analytics) and for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.trustbuddy.com's privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other analytic service. 

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites.

Spar penge med TrustBuddy

Vi er bare få klik væk!

Godkendelse indenfor 15 minutter

Safe and trustworthy